MENU

FIND DOCTORS

 

Name: Guan, Zuqing
Department: COLORECTAL SURGERY
Title:Associate Professor

 
 
Education & Professional Experience   1999- Associate Professor, Department of Colorectal Surgery, Fudan University Shanghai Cancer Center.

1987-1999 Surgical Attending, Department of Surgery, Fudan University Shanghai Cancer Center
 
 
Specialty   Colorectal Cancer, Gastrointestinal Surgery
 
 
Research   Colorectal Cancer
 
 
Publication   1.Guoxiang Cai, Ye Xu, Hongfen Lu, Yingqiang Shi, Peng Lian, Junjie Peng, Xiang Du, Xiaoyan Zhou, Zuqing Guan, Daren Shi, Sanjun Cai. Clinicopathologic and molecular features of sporadic microsatellite and chromosomal stable colorectal cancers. International Journal of Colorectal Disease, 2008;11

2.Peng J, Xu Y, Guan Z, Zhu J, Wang M, Cai G, Sheng W, Cai S. Prognostic Significance of the Metastatic Lymph Node Ratio in Node-Positive Rectal Cancer. Ann Surg Oncol. 2008 Nov;15(11):3118-23. Epub 2008 Sep 3.

3.Guoxiang Cai, Ye Xu, Xiaoli Zhu,Junjie Peng,Zuofeng Li, Changchun Xiao, Xiang Du, Ji Zhu, Peng Lian, Weiqi Sheng, Zuqing Guan, Sanjun Cai. A Simple Scoring System Based on Clinical Features to Predict Locally Advanced Rectal Cancers. J Gastrointest Surg. 2009 Jul;13(7):1299-305. Epub 2009 Apr 15.

4.Guoxiang Cai, Xiaoli Zhu, Ye Xu, Xiang Du, Zhen Zhang, Yingjian Zhang, Tongzhen Chen, Xinxiang Li, Chengzhu Zheng, Raul J. Xiaoyan Zhou, Zuqing Guan and Sanjun Cai. Case report of extrarenal rhabdoid tumor of pelvic retroperitoneum molecular profile of angiogenesis and its implication in new treatment strategy. Cancer Biol Ther,2009,8(5):1-5.

 
 
Awards   N/A
 
 
Out-patient Schedule  

Thursday Morning